Strona GłównaRegulamin szkoleń - Pokochaj Siebie

REGULAMIN SZKOLEŃ  

 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe zwroty i wyrażenia, oznaczają one:

1a) LifeWays – LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz z siedzibą w Gliwicach, pod adresem: ul. Zwycięstwa 14, 44-100 Gliwice, NIP: 631-162-80-57, REGON: 273250484

– właściciel sklepu, dostawca produktów i/lub usług wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem.

 1. b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.
 2. c) Umowa – zaakceptowany i podpisany przez klienta formularz zgłoszeniowy wraz z niniejszym regulaminem.
 3. d) Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny LifeWays oraz Klienta, będący integralną częścią Formularza zgłoszeniowego.
 4. e) Formularz – formularz dostępny na stronie pokochajsiebie.de umożliwiający zarejestrowanie się przez Klienta na dostępne Wydarzenie ( szkolenie, warsztat )
 5. f) Wydarzenie – wydarzenie wskazane w wypełnionym formularzu.
 6. g) Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 7. OŚWIADCZENIA
 8. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz
 9. Klient obowiązuje się zapłacić LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Formularzu.
 10. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Formularzu.
 11. Klient, przy akceptacji Regulaminu wraz z Formularzem może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Akceptacja Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych oraz drukowanych, w celu prowadzanie działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.
 13. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 4. , w szczególności osoba ta zobowiązana jest przed przystąpieniem do szkolenia przesłać swoją zgodę poprzez naciśnięcie stosownego okienka w oświadczeniu do którego link znajduje się tutaj: lub poprzez dostarczenie oświadczenia tej treści jak w linku najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz na adres podany w pkt. 1 a)
  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@pokochajsiebie.de o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.

Odstępując od umowy Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)

 1. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.
 3. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Wydarzeniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Wydarzeniu, chociażby LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz organizowało nowe Wydarzenie. LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
 4. ZMIANA TERMINU WYDARZENIA
 5. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu wydarzenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa w przypadku wydarzenia jednodniowego, lub 200 zł w przypadku dwudniowego i odpowiednio 100 zł za każdy dzień, gdyby wydarzenie trwało dłużej niż 2 dni. Przeniesienie terminu nie podlega przeniesieniu na kolejny rok.
 6. Skorzystanie z przeniesienia terminu wymaga skierowania zapytania do LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz w terminie do 14 dni przed wyznaczonym terminem wydarzenia na adres podany w pkt. 1 a) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@pokochajsiebie.de
 7. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz wolnych miejsc na zakupione Wydarzenie.
 8. W przypadku braku dodatkowych terminów danego wydarzenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony decyduje LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz.
 9. ANULOWANIE ORAZ ZMIANY USŁUG PRZEZ LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz
 10. LifeWays może odwołać Wydarzenie, z powodów niezawinionych przez LifeWays oraz wystąpienia siły wyżej, w tym choroby Prowadzącego, zawiadamiając o tym Klienta na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 11. W przypadku, o którym mowa powyżej, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia oraz żądania zwrotu poniesionych kosztów w terminie trzydziestu 30 dni od chwili zawiadomienia o odwołaniu Wydarzenia, jednak zwrot dotyczy tylko kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa w Wydarzeniu (z wyłączeniem kosztów dojazdu i noclegów).
 12. LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz zastrzega sobie prawo, zmiany daty, czasu, oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanych w Formularzu, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 13. LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez LifeWays lub wskutek działania siły wyższej.
 14. PRZENIESIENIE PRAWA
 15. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Wydarzenia na wskazaną osobę możliwe jest pod warunkiem powiadomienia LifeWays najpóźniej na 14 dni roboczych przed planowanym terminem Wydarzenia.
 16. Powiadomienie, o którym mowa w pkt. 6 powinno zawierać:
 17. a) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby chcącej przenieś prawa na inną osobę,
 18. b) planowany termin wydarzenia,
 19. c) imię i nazwisko numer telefonu oraz adres e-mail osoby, na którą przenoszone są prawa.
 20. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym powinno zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej na adres info@pokochajsiebie.de
 21. LifeWays zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli LifeWays i nie wymaga uzasadnienia.

VII. DOSTARCZENIE PRODUKTÓW I/LUB USŁUG

 1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.
 2. LifeWays nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.
 2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną LifeWays osobom trzecim.
 3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.
 4. Klient może robić zdjęcia w czasie wydarzeń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.
 5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie wydarzeń, a także stosowanie podobnej do wydarzeń organizowanych przez LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz formuły, czy scenariuszy.
 6. OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW

LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Uczestnika do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu, osobom:

 1. Niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.
 2. Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 3. Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku szkolenia i jego uczestników.
 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz pod adresem e-mail: info@pokochajsiebie.de
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Stosunek prawny łączący strony określają postanowienia niniejszej Umowy.
 3. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz nie gwarantuje rezultatów skorzystania przez Klienta z produktów i/lub usług, oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podejmowanych przez Klienta działań będących efektem skorzystania przez Klienta z usług i/lub produktów LifeWays Aleksandra Banaszkiewicz.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkoleń, zastosowanie mają w pierwszej kolejności

Regulamin dostępny na stronie, Regulamin Serwisu Internetowego, a następnie właściwe przepisy prawa.

https://pokochajsiebie.de/wp-content/uploads/2019/07/pokochajsiebie-de-logotyp-czerwono-biale-1.png

Odwiedź mnie na social mediach:

https://pokochajsiebie.de/wp-content/uploads/2019/07/pokochajsiebie-de-logotyp-czerwono-biale-1.png

Odwiedź mnie na social mediach:

POKOCHAJSIEBIE.DE © 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.
POKOCHAJSIEBIE.DE © 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.